คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

ติดเครี่องราชฯ ไม่รับพระราชทาน โทษถึงติดคุก

ได้ติดตามหาข้อมูลสารพัดตั้งแต่วันงานรัฐพิธีเปิดประชุมสภา ค้นในราชกิจจนุเบกษาที่เกี่ยวข้องก็ไม่พบ ขอข้อมูลจากกองอาลักษณ์ก็ไม่มี ใครรู้วานบอกที ข้องสงสัยเล็กๆของผมคือ ( โปรดดูภาพประกอบ )ในวันงานรัฐพิธีเปิดประชุมสภาฯ ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม สมาชิกรัฐสภาต่างแต่งเครื่องแบบปกติขาวเต็มยศ มาเฝ้าฯรับเสด็จหนึ่งในนั้นมีท่านนายกรัฐมนตรีหญิงที่ชื่อ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เช่นกัน จากการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลประวัติของท่านนายกหญิงผู้นี้ เท่าที่ทราบยังไม่ได้เคยรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลใดๆเลย ( เท่าที่ทราบนะครับ ถ้าใครมีข้อมูลก็ขอแชร์ด้วยละกัน ) แต่ในวันนั้นท่านนายกหญิงคนนี้ได้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 2 ชิ้น 2ตระกูลบนหน้าอกด้านซ้าย คือ เครื่อง ราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ( สีแดง ) และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ( สีน้ำเงิน ) ซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้ง 2 ตระกูลนี้ พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานให้แด่พระบรมวงศา นุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้ประเทศชาติ เท่านั้น


สำหรับพ่อค้าคหบดีส่วนมากจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
และจากการตรวจสอบบัญชีขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2 ตระกูลขั้นต้น จาก 44 บัญชี ได้แก่

 1. บัญชี 1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่องคมนตรี
 2. บัญชี 2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่รัฐมนตรี
 3. บัญชี 3 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการการเมืองและคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะ กรรมการประสานงานวุฒิสภา
 4. บัญชี 4 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ
 5. บัญชี 5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร
 6. บัญชี 6 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
 7. บัญชี 7 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น
 8. บัญชี 8 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการทหาร
 9. บัญชี 9 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ
 10. บัญชี 10 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตุลาการ
 11. บัญชี 11 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการอัยการ
 12. บัญชี 12 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 13. บัญชี 13 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น
 14. บัญชี 14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น ๆ
 15. บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ลูกจ้างประจำ
 16. บัญชี 16 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ดะโต๊ะยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบ
 17. บัญชี 17 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
 18. บัญชี 18 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
 19. บัญชี 19 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 20. บัญชี 20 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ชาวต่างประเทศ
 21. บัญชี 21 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสองคมนตรี
 22. บัญชี 22 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสรัฐมนตรี
 23. บัญชี 23 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสสมาชิกรัฐสภา (บางตำแหน่ง)
 24. บัญชี 24 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสผู้ดำรงตำแหน่ง (สมาชิกรัฐสภา/ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่/ทหารชั้นผู้ใหญ่/ตำรวจชั้นผู้ ใหญ/ตุลาการ และอัยการ
 25. บัญชี 25 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง
 26. บัญชี 26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 27. บัญชี 27 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 28. บัญชี 28 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 29. บัญชี 29 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง
 30. บัญชี 30 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ
 31. บัญชี 31 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 32. บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานราชการ
 33. บัญชี 33 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการการเลือกตั้ง
 34. บัญชี 34 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 35. บัญชี 35 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 36. บัญชี 36 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 37. บัญชี 37 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลปกครอง
 38. บัญชี 38 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 39. บัญชี 39 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 40. บัญชี 40 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 41. บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
 42. บัญชี 42 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานของหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นข้าราชการ
 43. บัญชี 43 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 44. บัญชี 44 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ก็ยังไม่พบรายชื่อ ท่านนายกหญิงยิ่งลักษณ์ เลย ก็เป็นห่วงท่านนายกหญิงว่าจะมาตกม้าตายเอาตอนนี้ กลัวใครเขายุให้ใส่ๆไป เหมือน ตอนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า มีลิ่วล้อโทร.ไปปรึกษาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสำนักพระราชวังท่านหนึ่ง เรื่องจะขอพระราชทานเครื่องราชชั้นสายสะพายให้ท่านนายกหญิง การ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์กับการประดับเหรียญที่ระลึกมันคนละเรื่องกัน ถ้าจะประดับเหรียญที่ระลึกก็ประดับได้ตามชอบใจแต่ถ้าประดับเครื่องราช อิสริยาภรณ์โดยไม่ได้รับพระราชทาน หรือไม่มีสิทธิ์ มันผิดกฎหมาย มาตรา 146 ผู้ใด ไม่มีสิทธิที่จะ สวมเครื่องแบบ หรือ ประดับเครื่องหมาย ของ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือ สมาชิกสภาเทศบาล หรือ ไม่มีสิทธิใช้ ยศ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ สิ่งที่หมายถึง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กระทำการเช่นนั้น เพื่อให้ บุคคลอื่น เชื่อว่า ตนมีสิทธิ ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน สองพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ยัง ไงใครมีข้อมูลการได้รับพระราชทานของท่านนากหญิงช่วยบอกผมทีนะครับ เพราะพอไปตั้งไปกระทู้ถามที่เว็ปพรรคเพื่อไทย โดนลบมาสองครั้งแล้ว

โฆษณา

งดความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s