คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

44วัน’ครม.ปู’ย้ายขรก.154ตำแหน่ง

ตรวจสอบนโยบายการบริหารงานบุคคล 44 วัน ‘ครม.ยิ่งลักษณ์’ แต่งตั้งโยกย้ายขรก.แบบติดจรวด ล้างบางฝ่ายตรงข้าม 154 ตำแหน่ง ทุกกระทรวง-หน่วยงานราชการ สวนทาง แก้ไข-ไม่แก้แค้น

          นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำ ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่า ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องมีการแต่งตั้งโยก ย้ายข้าราชการ แต่งตั้งพวกพ้อง พลพรรค เข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะข้าราชการการเมืองอยู่เสมอๆ

ทางศูนย์ข้อมูล& ข่าวสืบสวนฯ www.tcijthai.com จึงรวบรวมรายละเอียดการแต่งตั้งโยกย้ายในแต่ละหน่วยงานของรัฐ มาให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลกัน  ซึ่งหากจะพิจารณากันถึงตัวเลขที่จะนำเสนอดังต่อไปนี้ หลายคนคงเกิดคำถามขึ้นในใจอยู่มากถึงปริมาณในการแต่งตั้ง –โยก ย้ายข้าราชการ ทั้งที่รัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียง  44 วัน นับตั้งแต่วันที่  8 สิงหาคม พ.ศ. 2554  ผลปรากฏว่ามีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการถึง 154 ตำแหน่ง ภายใน ระยะเวลา 1 เดือนกับอีก 2 สัปดาห์

สำหรับรายละเอียดการแต่งตั้งโยกย้ายมีดังนี้….

          มติครม.ได้แต่งตั้งข้าราชการการเมืองและตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีและเลขารัฐมนตรี ใน วันที่30 ส.ค.54จำนวนทั้งสิ้น  69 ราย

กระทรวงแรงงาน แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

1. รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง)

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยา บุรณศิริ)

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1. นางนฤมล  ธารดำรงค์  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี

2.นายสง่า  ธนสงวนวงศ์  เป็นเลขานุการ

กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1. นายสมหวัง  อัสราษี เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี

2. นายชัยวัฒน์  ทรัพย์รวงทอง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี (รมช.นายภูมิ  สาระผล)

3. นายจิรวุฒิ  สิงห์โตทอง เป็นเลขานุการรัฐมนตรี

4. พ.ต.  วีระวุฒิ  วัจนะพุกกะ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี (รมช.นายภูมิ  สาระผล)

กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1. นายอารี  ไกรนรา เป็น เลขานุการรัฐมนตรี

2. นายสุรสิทธิ์  วงค์วิทยานันท์ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ รมช. (มท.2)  นายชูชาติ   หาญสวัสดิ์)

3. นายยศวริศ  ชูกล่อม เป็น ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี (มท.2) รมช.นายฐานิสร์  เทียนทอง)

มอบหมายให้รักษาราชการแทนรมว.มหาดไทย

1. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

2. นายฐานิสร์ เทียนทอง โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี

ให้นาย ธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรฯและสหกรณ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในระหว่างที่รัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้

กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่า

ให้นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์  และ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ เป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ

กระทรวงกลาโหมแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1. พล.อ. จงศักดิ์ พานิชกุล  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี

2. พล.อ. วรวิทย์  ชินะนาวิน เป็นเลขานุการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1.นายเพชรวรรต วัฒนพงษ์ศิริกุล เป็นที่ปรึกษา

2.นางสาวศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1.นายโสภณ  เพชรสว่าง  เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2.ผศ.ประแสง  มงคลศิริ เป็นที่ปรึกษา รมช.นางบุญรื่น  ศรีธเรศ

3. นายศักดา  บูรณ์พงศ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี

4. นายวรกร  คำสิงห์นอก  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมช.นางบุญรื่น  ศรีธเรศ

5. นายชัชวาลย์  ชัยเชาวรัตน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรมช. นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1. นายณัฐพงศ์  ศีตวรรัตน์ เป็นที่ปรึกษา

2. นางสาววิลาวัลย์  ธรรมชาติ  เป็นเลขานุการ

กระทรวงพลังงานแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา  เพียรสมภาร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี

2. นายเอกธนัช  อินทร์รอด เป็นเลขานุการรัฐมนตรี

กระทรวงการต่างประเทศ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1.นายนาวิน บุญเสรฐ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคมแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1. นายชินวัฒน์ หาบุญพาด เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี

2. นายวิเชียรชนินทร์ สินธุไพร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี รมช.พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก

3. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล เป็นเลขานุการรัฐมนตรี

4. นายสมบัติ รัตโน เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี รมช.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก

5. นายวัน อยู่บำรุง เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี รมช. นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง จำนวน 2 ราย ได้แก่

1.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ (รองนายกรัฐมนตรี  นางยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)

2. พ.ต.อ. ปราณ์รนต์ สันติปราน์รนต์ (รองนายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ)

ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี คือนายถาวร  จำปาเงิน (รองนายกรัฐมนตรี นายชุมพล ศิลปอาชา)ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 7 ราย ได้แก่

1. นายพงษ์พิเชษฐ์  สุขจินดาทอง

2. นายจำรัส  เวียงสงค์

3. นางสาวนพสรัญ  วรรณศิริกุล

4.นายถนอม สมผล

5. นายสุรชัย  ทิณเกิด

6. นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร

7.นายไพศาล  ชโนวรรณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 20 ราย

1. พลเอก วัฒนา  สรรพานิช

2. นายวิมล  จันทร์จิราวุฒิกุล

3. นายภาคิน  สมมิตร

4. นายสฤษฏ์   อึ้งอภินันท์

5. นายสุเทพ  สายทอง

6. พลโท มะ  โพธิ์งาม

7. นายประภัสร์  จงสงวน

8. นายพิทยา  พุกกะมาน

9. พลตำรวจโท วิเชียรโชติ  สุกโชติรัตน์

10. นางสาวมาลินี  อินฉัตร

11. นายเหรียญชัย  ลิขิตพฤกษ์

12. พลตำรวจโท ฉลอง  สนใจ

13. นายสุรชัย เบ้าจรรยา

14. นายปรีชา  ธนานันท์

15. นายอนุสรณ์  ไกรวัตนุสสรณ์

16. นายวิสา  คัญทัพ

17. นางฉวีวรรณ  คลังแสง

18. นายวิบูลย์  แช่มชื่น

19. นายมานิตย์  ภาวสุทธิ์

20. นายธวัชชัย  สุทธิบงกช

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย จำนวน 5 ราย

1. นางนลินี  ทวีสิน

2. นายพิเชษฐ์  สถิรชวาล

3. นายพฤติชัย  วิริยะโรจน์

4. นางลินดา  เชิดชัย

5. นายวรวีร์  มะกูดี

มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพิ่มเติมแต่ละกระทรวงในวันที่ 6 ก.ย.54  มีทั้งสิ้น 41 ราย

รายละเอียดมีดังนี้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

นายศักดา  นพสิทธิ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง

1. ย้าย นายสุนันต์  อรุณนพรัตน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

2. ย้าย นางมิ่งขวัญ  วิชยารังสฤษดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง

3. ย้าย นายดำรงค์  พิเดช รองปลัดกระทรวง เป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจำนวน 3 ราย

1. นายไพวงษ์  เตชะณรงค์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี

2. นายสุนทร  รัตนากร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี รมช.นายชูชาติ  หาญสวัสดิ์

3. พลโท มนัส  เปาริก เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี รมช. นายฐานิสร์  เทียนทอง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรี

1. นายมานิตย์  จิตต์จันทร์กลับ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี

2. นายกมล  บันไดเพชร เป็นเลขานุการรัฐมนตรี

กระทรวงการคลังแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 6 ราย

1. นายสุรพร  ดนัยตั้งตระกูล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี

2. นายจิรเดช  วรเพียรกุล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี รมช.นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์

3. นายภิญโญ  ตั๊นวิเศษ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี รมช.นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์

4. นายไพบูลย์  พิมพ์พิสิฐถาวร เป็นเลขานุการรัฐมนตรี

5. นายทวีศักดิ์  อนรรฆพันธ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี รมช.นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์

6. นายธนาธร  โล่ห์สุนทร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รมช. นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์)

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย

1. โอน นายสมชาย  พูลสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมศุลกากร

2. โอน นางเบญจา  หลุยเจริญ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต

3. โอน นายนริศ  ชัยสูตร ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์

4. โอน นายสมชัย  สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

5. โอน นายประสงค์  พูนธเนศ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

6. โอน นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองปลัดกระทรวง

แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

1. พลโท รุจวินท์  กิจวิทย์ แทน พลตำรวจโท สุรสีห์  สุนทรศารทูล

2. นายวีรภัทร  ศรีไชยา แทน นายนครินทร์  เมฆไตรรัตน์

3. พลตำรวจตรี สุรสิทธิ์  สังขพงศ์ แทน นายฐนนท์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง

1. นายจักรี  สุจริตธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2. นายวิมล  จันทรโรทัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมประมง

3. นายทฤษดี  ชาวสวนเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์

4. นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร ผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

5. นายประเสริฐ  โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

นางสาวศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์  เป็นเลขานุการรัฐมนตรี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1.เห็นชอบให้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ นายสุชน  ชามพูนท ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)

2. เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายสุชน  ชามพูนท เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

2. นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีจำนวน 4 ราย

1. นายวิชัย  เทียนถาวร

2. นายวุฒิกร  อินทรภูวศักดิ์

3. นายสุภาพ  คลี่ขจาย

4. นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล

นักบริหารระดับสูงโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายถวิล  เปลี่ยนศรีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักบริหารระดับสูง) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้กำหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้ง  โดยยังคงตำแหน่งในสายงานเดิม  และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่นที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

มติครม.วันที่ 13 ก.ย.54 มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทั้งสิ้น 33  ราย มีรายละเอียดดังนี้

กระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ต.อ.สีหนาท  ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการป.ป.ง.

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 7 ราย

1.นายชาติชาย  สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เป็นรองปลัดกระทรวง

2. นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นรอง

3. นายพิทยา  จินาวัฒน์  รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

4. นางสุรีย์ประภา  ตรัยเวช เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นรองปลัดกระทรวง

5. พ.ต.อ. สุชาติ  วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการเป็นอธิบดี กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

6. พ.ต.อ. ดุษฎี  อารยวุฒิ ผู้ตรวจราชการเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)

7. นายอำพล  วงศ์ศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ป.ป.ท. เป็นผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

นายสุวัตร  สิทธิหล่อ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นปลัดกระทรวง

แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

1. นายสุรศักดิ์  ศรีประภา ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร. พิศาล  มุขแจ้ง รองประธานกรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ พันเอก นพ. เกรียงชัย  ประสงค์สุกาญจน์ กรรมการ

4. นายประสิทธิ์ บัวรักษ์ กรรมการ

5. ดร. อเนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการ

6. นายณัฐศิลป์  จงสงวน กรรมการ

7. ดร. พิชัย  สนแจ้ง กรรมการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1. นางสาวช่อเพชร พึ่งพานทอง

2. นายวิสิทธิ์  ใสกระจ่าง

3. นางเรือนแก้ว  ศรีหาคิม

4. นายดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวง เป็นปลัดกระทรวง เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ

กระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

1. นายพสิษฐ์  ศักดาณรงค์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. นายปิยะ  อังกินันทน์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

3. นายธวัชชัย  สุทธิบงกช เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

4. นายเกรียงไกร  กิตติธเนศวร เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ต่อเวลาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของเลขาธิการ กปร.

ต่อเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของ นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (กปร.)ออกไปอีก 1 ปีจนถึงวันที่ 30 กันยายน  2555

สำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แต่งตั้ง นาย ฉัตรพงศ์  ฉัตราคม ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรึกษา สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

กระทรวงคมนาคมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

1. นายวรเดช  หาญประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง โอนย้ายเป็นอธิบดี กรมการบินพลเรือน

2. นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค ผู้ตรวจราชการกระทรวง โอนย้ายเป็นอธิบดี กรมการขนส่งทางบก

3. นายสมชาย  จันทร์รอด อธิบดีกรมการบินพลเรือน โอนย้ายเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง

นายมานะ  คงวุฒิปัญญา เป็นที่ปรึกษารมช. (นายกิตติศักดิ์  หัตถสงเคราะห์)

กระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งข้าราชการการเมือง

แต่งตั้ง นายพิเชษฐ์  หวังเทพอนุเคราะห์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี

แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

1. นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์

2. นายเอนก หุตังคบดี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ก.ย.54 ครม.มีมติแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ทั้งสิ้นรวม  11 ตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

สำนักนายกรัฐมนตรี

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง) ทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ

แต่งตั้งนายวรวิทย์  จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

แต่งตั้งนายสมชาย  พฤฒิกัลป์ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) เป็ยรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งตั้งข้าราชการการเมือง จำนวน 2 ราย

1. นายเอกพจน์  วงศ์อารยะ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี รมช.เกษตรและสหกรณ์

2. นายชนะศักดิ์  อัตถาวงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 4 ราย

1. นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. นายเสน่ห์  ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

3. นายอนันต์  ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. นายกมล  รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งให้รัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

ครม.แต่งตั้งให้นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี

ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 163/2554 เรื่อง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (เพิ่มเติม)

1. การมอบหมายและมอบอำนาจให้กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีดังนี้

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. การมอบหมายให้กำกับดูแลองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ ดังนี้  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ให้นายกิตติรัตน์      ณ ระนอง) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

………………..

(หมายเหตุ : ที่มา : ศูนย์ข้อมูล& ข่าวสืบสวนฯ www.tcijthai.com)

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด