คำเตือน: บล็อกนี้ไม่เหมาะสำหรับคนรักทักษิณ

รัฐธรรมนูญมาตรา 68 ให้ประชาชนมีสิทธิหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ

“รัฐธรรมนูญมาตรา 68 ให้ประชาชนมีสิทธิหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าใหญ่กว่าคณะรัฐมนตรี รัฐสภา รวมทั้งใหญ่กว่าศาล หากใครทำขัดแย้งต่อมาตรา 68 ก็ถูกยับยั้งได้”

นายจรัญ ภักดีธนากุล

ตุลาการศาลรัฐะรรมนูญ

รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 68  “บุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ มิได้

ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อ เท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดัง กล่าว แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนการดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำการดังกล่าว…”

Advertisements

การแสดงความเห็นถูกปิด